PRIVĀTUMA POLITIKA

KLIENTU PRIVĀTUMA POLITIKA

Pēdējo reizi atjaunināta: 10.06.2022.

Šī Privātuma politika (turpmāk “Politika”) sniedz informāciju par to, kāpēc Ramirent apkopo, izmanto vai kopīgo jūsu personas datus saistībā ar jūsu kā klienta vai cita veida līgumattiecībām (piemēram, galvojums) ar Ramirent. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo Privātuma politiku.

1. DATU PĀRZINIS

Jūsu personas datu pārzinis atbilstoši piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem ir Ramirent Baltic AS (reģistrācijas numurs: 10199349, adrese: Laki 11d, Tallina, 12915, Igaunija), ko Latvijā pārstāv Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle (turpmāk saukts “Ramirent”, “mēs”, “mūs” vai “mūsu”). Ramirent ir atbildīgs par to, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti atbilstoši šai Politikai un piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Kontaktinformācija:

Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle

Reģistrācijas Nr.: 40103238352

Adrese: Piedrujas iela 15, Rīga LV-1073, Latvija

Tālrunis: 6713 8888

Datu aizsardzības speciālista vai par privātumu atbildīgās personas kontaktinformācija:

Adrese: Piedrujas iela 15, Rīga LV-1073, Latvija

Vietne, lai sazinātos: https://app.falcony.io/ramirent-it/links/latvia/report

2. PERSONAS DATU VĀKŠANA

Mēs varam vākt jūsu personas datus dažādos veidos, kā tas norādīts turpmāk. Kopumā personas datus, ko mēs apstrādājam, jūs mums sniedzat, kad nomājat no mums aprīkojumu, atrodaties mūsu telpās vai kad citādi sadarbojaties ar mums (piemēram, aizpildot mūsu tiešsaistes formas, reģistrējoties klientu portālā vai apmeklējot mūsu klientu apkalpošanas centrus). Tāpat mēs varam vākt personas datus no ārējiem avotiem, piemēram, publiski pieejamiem avotiem. Personas dati, ko mēs vācam, ietver, piemēram, šādas datu kategorijas:

 • vispārīgi personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums un personas kods, identifikācijas dokumenta dati, PVN numurs;
 • kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adrese, adrese un tālruņa numurs. No korporatīvajiem klientiem vai galvotājiem mēs varam vākt informāciju, kas saistīta ar jūsu amatu un kontaktinformāciju uzņēmumā, ko jūs pārstāvat, kā arī informāciju par jūsu pilnvarojuma (pārstāvības) tiesībām;
 • informācija, kas saistīta ar klientu vai galvotāju attiecībām, piemēram, klienta vai galvotāja saziņa, klienta vai galvotāja kontaktinformācija un sniegtās atbildes, atsauksmes un pētījumi par mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, rēķinu un kredītu informācija, informācija par nomāto aprīkojumu, par jūsu noslēgtā līguma detaļām;
 • valodas iestatījumi;
 • maksātnespējas novērtējuma un parādsaistību dati (ieskaitot parādsaistību sākuma un beigu datumu, parāda apjomu, objekta adreses un citus datus, ko saņemam no parādu atgūšanas vai kredītinformācijas uzņēmumiem);
 • korespondences vai citus datus, kas radīti līguma izpildes ietvaros;
 • IP adrese; detaļas saistībā ar klienta pierakstīšanos klientu portālā (piem., izmantotais eID, laika zīmogs, klienta unikālais ID);
 • videonovērošanas ieraksti, kad jūs apmeklējat mūsu telpas.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS

Mēs apstrādājam personas datus šādiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.pantā noteiktajiem mērķiem: 1. punkta a) apakšpunkts (datu subjekta piekrišana), b) apakšpunkts (līguma izpilde vai pasākumi līguma noslēgšanai ), c) apakšpunkts (lai izpildītu datu pārziņa juridisko pienākumu) un f) apakšpunkts (saskaņā ar datu pārziņa leģitīmajām interesēm).

1. Pakalpojumu sniegšana un līgumattiecību pārvaldība

Jūsu personas datu vākšanas galvenais mērķis ir sniegt jums mūsu pakalpojumus, izpildīt līgumu vai sagatavot līgumu, nodrošināt iespēju izmantot klientu portālu, un pārvaldīt un uzturēt līgumattiecības starp mums un jums/uzņēmumu, ko jūs pārstāvat kā vadītājs, darbinieks, pārstāvis vai jebkādā citā veidā. Šajā gadījumā personas datu apstrāde ir balstīta uz līgumu starp jums un mums, vai arī uz mūsu leģitīmajām interesēm, ja līgums ir starp uzņēmumu, ko jūs pārstāvat, un mums. Mēs esam apņēmušies apstrādāt jūsu personas datus šim mērķim piemērotā, godīgā un efektīvā veidā.

2. Mārketings

Mēs varam jums nosūtīt e-pasta ziņojumus, lai informētu jūs par mūsu pakalpojumu jaunumiem, lūgtu jūsu atsauksmes vai sniegtu jums citu būtisku informāciju par mūsu pakalpojumiem. Jūsu personas informācija var tikt apstrādāta arī, lai novirzītu jūs uz reklāmām citos veidos, piemēram, tīmekļa pārlūkprogrammā. Šādā gadījumā personas datu apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmās intereses sniegt jums atbilstošu informāciju par Ramirent un reklamēt mūsu pakalpojumus, kā arī uzlabot mūsu pašreizējo biznesa modeli. Jūs varat atteikties no mārketinga komunikācijas jebkurā laikā. Ja piemērojamie tiesību akti paredz, ka jūsu personas datu apstrādei mārketinga paziņojumu nosūtīšanai ir nepieciešama piekrišana, mēs apstrādāsim jūsu personas datus, tikai pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

3. Pakalpojumu izstrāde un informācijas drošība

Tāpat mēs apstrādājam personas datus, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti un izstrādātu jaunus pakalpojumus. Šādā gadījumā personas datu apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmās intereses nodrošināt, ka mums pieejama pietiekama un atbilstoša informācija, lai attīstītu mūsu pakalpojumus.

4. Ar rēķiniem saistītie dati

 Tāpat mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu mūsu saistības atbilstoši piemērojamiem grāmatvedības un nodokļu tiesību aktiem. Šajos gadījumos personas datu apstrāde ir balstīta uz obligātiem tiesiskiem pienākumiem, atbilstoši kuriem mums jāuzglabā atsevišķi dati grāmatvedības nolūkos.

5. Dati saistībā ar maksātspējas novērtēšanu un parādu atgūšanu

Mēs arī apstrādājam jūsu personas datus, lai novērtētu jūsu vai jūsu pārstāvētā uzņēmuma maksātspēju. Mēs arī veicam šo novērtējumu ar mērķi, lai pārvaldītu informāciju par jūsu parādsaistībām pret mums un par jūsu maksātspējas potenciālu. Ja jūs nesamaksājat noteiktajā laikā, tad parāds tiek nodots uz parādu piedziņu SIA “Intrum Latvia”. Ja mūsu rēķini nav laikus apmaksāti vai mūsu iekārtas netiek atdotas atpakaļ noteiktajā termiņā, mēs varam apstrādāt personas datus, lai publiskotu attiecīgu informāciju jebkādā parādnieku reģistrā vai datu bāzē (piemēram, SIA “Lursoft” datu bāzē “Klientu portfelis”, SIA “Balt Risk” datu bāzē “RiskNet”), sniegtu informāciju juridisko pakalpojumu sniedzējiem ar mērķi veicināt parāda atgūšanas procesu. Šādos gadījumos personas datu apstrādes pamats ir mūsu leģitīmās intereses nodrošināt, ka mums ir iespējas turpināt mūsu uzņēmējdarbību, kā arī nodrošināt mūsu uzņēmuma interešu aizsardzību, un mūsu tiesiskās intereses saņemt samaksu par saviem pakalpojumiem.

6. Dati saistībā ar juridiskām prasībām

Ja nepieciešams, mēs varam apstrādāt personas datus, lai nodrošinātu savas leģitīmās intereses nodibināt, īstenot vai aizstāvēties pret juridiskām prasībām, kas radušās no līguma, kas noslēgts starp mums un jums, vai starp mums un jūsu pārstāvēto uzņēmumu.

7. Videonovērošana, lai nodrošinātu drošību un pasargātu īpašumu

Mēs veicam videonovērošanu mūsu tehnikas nomas vietās Latvijas teritorijā, lai risinātu domstarpības ar klientiem, rūpētos par drošību, pienācīgi izmeklētu incidentus (zādzības, īpašuma bojājumus), kā arī, ja nepieciešams, lai pārbaudītu nodotā nomas inventāra, tehnikas un iekārtu stāvokli. Šo datu apstrāde notiek, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm.

4. PERSONAS DATU NODOŠANA UN ATKLĀŠANA

Mēs varam atklāt personas datus trešajām personām: ¾

 • kad to atļauj vai pieprasa tiesību akti, piemēram, lai atbildētu uz kompetentu iestāžu pieprasījumiem, vai saistībā ar tiesvedību; ¾
 • kad mūsu uzticamie pakalpojumu sniedzēji sniedz mums pakalpojumus mūsu vārdā un atbilstoši mūsu norādījumiem. Mēs kontrolēsim un vienmēr atbildēsim par jūsu personas datu izmantošanu; ¾
 • kad nepieciešams, lai veicinātu parāda atgūšanas procesu; lūdzu, ņemiet vērā, ka mums ir tiesības nodot personas datus uzņēmumiem, kas sniedz parādu atgūšanas pakalpojumus, sākot no brīža, kad jūs pārkāpjat starp mums noslēgtā līguma noteikumus; ¾
 • ja esam iesaistīti visu vai daļas mūsu aktīvu apvienošanā, iegādē vai pārdošanā; un ¾
 • kad labā ticībā mēs uzskatām, ka datu atklāšana ir nepieciešama mūsu tiesību aizsardzībai, jūsu vai citu personu drošībai, lai izmeklētu krāpniecības gadījumus vai atbildētu valsts iestāžu pieprasījumam.

Konkrētāk, mēs varam atklāt personas datus:

 • mūsu darbiniekiem, kas ir atbildīgi par sadarbību ar klientu vai galvotāju un attiecību uzturēšanu, kā arī tiem darbiniekiem, kas pilda grāmatvedības, IT uzturēšanas, biznesa analīzes un biznesa plānošanas funkcijas;
 • mūsu IT sistēmas un citu IT pakalpojumu piegādātājiem un pārziņiem, ko mēs izmantojam, lai nodrošinātu savu līgumattiecību uzturēšanu un klientu portāla darbību;
 • Valsts ieņēmumu dienestam un citām valsts iestādēm, kad tādu datu nodošanu prasa likums;
 • bankām;
 • mūsu datu apstrādātājiem un citām personām, kas saistītas ar līguma izpildi vai līguma noslēgšanas nodrošināšanu, piemēram, personām, kas nodrošina klienta digitālo autentifikāciju klientu portālā;
 • personām, kas palīdz mums īstenot mūsu no līguma noteikumiem izrietošās tiesības (personām, kas nodrošina parādu piedziņas un atgūšanas pakalpojumus, juridiskām personām, konsultantiem, tiesām, kredītu informācijas uzņēmumiem, u.c.);
 • apsardzes pakalpojumu sniedzējiem un tiesībsargājošajām iestādēm, kas izmeklē noziedzīgus nodarījumus vai apstrādā prasības pret mums, jums vai trešajām personām;
 • potenciālām apvienošanās, iegūšanas, vai visu vai daļas mūsu aktīvu pārdošanas darījumu pusēm.

5. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS ES/EEZ

Parasti mēs nenododam jūsu personas informāciju ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas. Tomēr noteiktos gadījumos mēs to varam darīt, ja tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kādiem personas dati tiek apstrādāti. Šajā gadījumā mēs veiksim nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personas datu aizsardzība un personas datu pārsūtīšana ārpus EEZ atbilst piemērojamajām prasībām. Ja mēs nosūtām personas datus uz valstīm, kurās netiek garantēts atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis, Ramirent ieviesīs normatīvajos aktos noteiktos aizsardzības pasākumus, piemēram, izmantos Eiropas Komisijas apstiprinātās līgumu standartklauzulas ar pakalpojumu sniedzējiem. Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par personas datu pārsūtīšanu un Ramirent piemērotajiem aizsardzības pasākumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot 1. sadaļā norādīto kontaktinformāciju vai aizpildot saziņas veidlapu.

6. SĪKDATNES

Tāpat mēs izmantojam sīkdatnes un citas tamlīdzīgas metodes mūsu tīmekļa vietnē www.ramirent.lv. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas nonāk jūsu ierīcē un kuru mērķis ir apkopot un atcerēties noderīgu informāciju, lai paaugstinātu mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglotu tās izmantošanu. Tāpat mēs varam izmantot sīkdatnes un citas tamlīdzīgas metodes statistikas nolūkos, lai apkopotu anonīmu statistiku attiecībā, piemēram, uz tīmekļa izmantošanu, kas ļauj mums saprast, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietni, un uzlabot lietotāju pieredzi. Jūs varat iestatīt savu tīmekļa pārlūku tā, lai tas neatļautu sīkdatņu izmantošanu, ierobežot to izmantošanu vai izdzēst sīkdatnes no pārlūka. Taču sīkdatnes ir būtiskas, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes darbību, tāpēc sīkdatņu izmantošana var ietekmēt tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu sīkdatņu politiku https://www.ramirent.lv/privacy/cookies.

7. PERSONAS DATU SAGLABĀŠANA

Jūsu personas dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai sasniegtu šajā Politikā noteiktos mērķus vai saskaņā ar piemērojamo likumu. Lielākā daļa jūsu personas datu tiks saglabāti līgumattiecību ar Ramirent laikā. Daļa personas datu var tikt saglabāti arī pēc līgumattiecību beigām, ja to pieprasa vai atļauj nacionālie tiesību akti. Piemēram, mēs saglabāsim ar grāmatvedību saistītus dokumentus, tādus grāmatvedības attaisnojuma dokumentus vai dokumentus, kas pierāda mūsu pakalpojumu sniegšanu grāmatvedības izpratnē 5 vai pat 10 gadus (piemēram, nomas līguma kopiju, rēķinus), atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” prasībām. Kad jūsu personas datu saglabāšanu vairs nepieprasa tiesību akti vai jebkuras personas tiesības vai pienākumi, mēs jūsu personas datus dzēsīsim. Savukārt videonovērošanas ieraksti tiks glabāti 1 (vienu) mēnesi, ja vien juridisko prasību vai strīdu izšķiršanai nav nepieciešams ilgāks glabāšanas termiņš.

8. JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, ko mēs apstrādājam. Jūs varat piekļūt, labot, atjaunināt, mainīt vai dzēst savus personas datus jebkurā laikā. Taču, lūdzu, ievērojiet, ka atsevišķa informācija ir pilnīgi nepieciešama, lai sasniegtu šajā Politikā noteiktos mērķus, kā arī tās nepieciešamību var noteikt tiesību akti. Tādējādi šādus personas datus jūs nevarēsiet dzēst.

Jums ir tiesības iebilst pret atsevišķu datu apstrādi. Tiktāl, ciktāl to pieļauj piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti, jums ir tiesības ierobežot datu apstrādi.

Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, proti, tiesības saņemt savus personas datus strukturētā, bieži izmantotā un nolasāmā formātā un nodot savus personas datus citam datu pārzinim tiktāl, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

Mēs cienām jūsu tiesības nebūt vienīgi automātiskās datu apstrādes rezultātā pieņemtu lēmumu subjektam, ieskaitot profilēšanu, jo Ramirent vārdā gala lēmumus vienmēr pieņem cilvēks.

Lūdzu, nosūtiet mums iepriekš minētos pieprasījumus uz https://app.incy.io/ramirent-it/links/latvia.

Ja jūs uzskatāt, ka veids, kā mēs strādājam ar jūsu personas datiem, ir neatbilstošs, jums ir tiesības iesniegt sūdzību jūsu nacionālajai datu aizsardzības iestādei ES/EEZ. Latvijā tā ir Datu valsts inspekcija. Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/.  Igaunijā tā ir Datu inspekcija (Andmekaitse Inspektsioon), kuras kontakinformācija ir pieejama šeit: www.aki.ee.

9. DROŠĪBA

Mēs veicam atbilstošus drošības pasākumus (tajā skaitā fiziskus, elektroniskus un administratīvus), lai novērstu personas datu zudumus, iznīcināšanu, nepareizu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi, vai atklāšanu. Piemēram, mēs piešķiram ierobežotu piekļuvi personas datiem tikai pilnvarotiem darbiniekiem un darbuzņēmējiem, kam informācija nepieciešama darba gaitā. Lūdzu, ievērojiet, ka, lai arī mēs cenšamies nodrošināt atbilstošu drošības pasākumu veikšanu attiecībā uz personas datiem, neviena drošības sistēma nevar novērst visus potenciālos drošības pārkāpumus.

10. IZMAIŅAS POLITIKĀ

Mēs laiku pa laikam esam tiesīgi mainīt šo Politiku. Ja mēs veiksim jebkādas izmaiņas šajā Politikā, mēs jūs par to informēsim mūsu tīmekļa vietnē www.ramirent.lv, kur jūs varēsiet atrast pēdējo šīs Politikas versiju.

11. SAZINIETIES AR MUMS

Ja jums radušies jautājumi par šo Politiku vai jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam, lūdzu, sazinieties ar mums izmantojot vietni: https://app.falcony.io/ramirent-it/links/latvia/report.