PRIVACY POLICY

NOMAS LĪGUMS Nr. _______________

Rīgā, 202__. gada ____. ______________

Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle vienotais reģistrācijas numurs 40103238352, kuru saskaņā ar pilnvaru pārstāv ______________________, turpmāk tekstā — Iznomātājs un_____________________________, vienotais reģistrācijas numurs ___________________, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv _________________________________, turpmāk tekstā — Nomnieks, bet līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā sauktas — Līdzēji, noslēdz šo nomas līgumu, turpmāk tekstā — Līgums, kas ir saistošs Līdzēju saistību un tiesību pārņēmējiem, par sekojošo:

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI:

1.1. Inventārs — Iznomātāja īpašumā un/vai valdījumā esošās iekārtas, utt. Īpašuma tiesības uz Inventāru visā šī Līguma darbības laikā saglabājas Iznomātājam.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā Inventāru saskaņā ar šī Līguma pielikumiem un pieņemšanas-nodošanas aktiem, saskaņā ar Līgumā un Civillikuma 2112. – 2156. pantos noteikto kārtību.

2.2. Iznomātājs var sniegt Nomniekam citus pakalpojumus, kas saistīti ar iznomātā Inventāra transportēšanu, uzstādīšanu, demontāžu, Inventāra remontdarbiem, utt. Iznomātājs var pārdot Inventāru un citus materiālus Nomniekam, izrakstot rēķinus.

3. INVENTĀRA NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS UN ATPAKAĻ ATDOŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā Inventāru, pamatojoties uz pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norāda:

3.1.1. Inventāra nosaukumu un daudzumu;

3.1.2. Inventāra nomas cenu par dienu/stundu, bez PVN;

3.1.3. Inventāra nodošanas – pieņemšanas laiku (diena, mēnesis, gads);

  • Inventāra piegādes (izmantošanas) vietu (objekta nosaukums);

3.1.5. Papildpakalpojumu izmaksas.

3.2. Nomnieks atdod atpakaļ un Iznomātājs pieņem Inventāru, pamatojoties uz pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norāda:

3.2.1. Inventāra nosaukumu un daudzumu;

3.2.2. Inventāra pieņemšanas – nodošanas laiku (diena, mēnesis, gads);

3.2.3. Inventāra pieņemšanas – nodošanas vietu (objekta nosaukums);

3.2.4. Inventāru, kas ir ar defektiem (bojājumiem) un/vai trūkumiem.

4. NOMAS TERMIŅŠ

4.1. Inventārs tiek nodots Nomniekam atlīdzības lietošanā uz minimālo nomas termiņu (skat. 4.3.punktu), ja vien Līdzēji nav vienojušies savādāk. Ja visus izrakstītos rēķinus Nomnieks ir apmaksājis, ievērojot visus apmaksas termiņus un noteikumus, Iznomātājam ir tiesības pagarināt nomas termiņu uz nākamo minimālo nomas termiņu.

4.2. Nomas termiņš beidzas dienā, kad Inventārs ir atgriezts Iznomātājam.

4.3. Minimālie nomas maksas termiņi

4.3.1. betonēšanas veidņi – viena nedēļa (piecas darba dienas);

4.3.2. sastatnes – viena nedēļa (visas nedēļas dienas);

4.3.3. mājiņas, jūras konteineri, mobilie žogi, mobilās tualetes – viens mēnesis (visas mēneša dienas);

4.3.4. traktortehnikai ar operatoru trīs stundas (nomas termiņā tiek iekļauts arī ceļš uz un no objekta);

4.3.5. pārējam Inventāram – viena kalendāra diena.

5. NOMAS MAKSA, NORĒĶINU KĀRTĪBA UN SANKCIJAS

5.1. Līdzēji vienojas, ka nomas maksa, kā arī maksa par citiem pakalpojumiem tiek noteikta pieņemšanas-nodošanas aktā.

5.2. Nomas maksa par inventāra izmantošanu tiek aprēķināta:

5.2.1. Sastatnes, mobilie žogi, mājiņas, jūras konteineri, mobilās tualetes – par visām kalendārajām dienām (ieskaitot sestdienas, svētdienas un svētku dienas);

5.2.2. Betonēšanas veidņi – par visām kalendārajām dienām, izņemot sestdienas un svētdienas;

5.2.3. Pārējais Inventārs – par visām kalendārajām dienām, izņemot svētdienas un valsts svētku dienas.

5.2.4. Inventāram, kuram ir uzstādīts motorstundu skaitītājs un tiek uzskaitītas nostrādatās motorstundas, par visām kalendārajām dienām. Ja nostrādāto motorstundu skaits pārsniedz astoņas motorstundas dienā, nomas maksa tiek aprēķināta saskaņā ar motorstundas likmi par faktiski nostrādāto laiku. Ja nostrādāto motorstundu skaits ir mazāks par astoņām stundām dienā, tiek piemērots minimālais nomas termiņs.

5.3. Iznomātājs un Nomnieks vienojas, ka ikmēneša nomas rēķini tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta. Iznomātājs izraksta Nomniekam rēķinus par faktisko nomas periodu un citiem pakalpojumiem katra mēneša 15. un pēdējā datumā un nosūta tos uz Nomnieka norādīto e-pastu.

5.4. Nomniekam ir tiesības 5 dienu laikā no Iznomātāja rēķina saņemšanas brīža pieteikt Iznomātājam motivētus iebildumus vai pretenzijas pret rēķinu vai tā saturu. Pretenzijas par rēķina saturu ir jānosūta uz Iznomātāja e-pastu ramirent@ramirent.lv . Ja Iznomātājs atzīst Nomnieka iebildumus vai pretenzijas par pamatotiem, viņš anulē izrakstīto rēķinu un piestāda Nomniekam jaunu rēķinu vai izraksta Nomniekam attiecīgu kredītrēķinu maksājuma summas samazināšanai. Gadījumā, ja norādītajā termiņā Nomnieks nav pieteicis Iznomātājam iebildumus vai pretenzijas, uzskatāms, ka Nomnieks Iznomātāja izrakstītam rēķinam bez iebildumiem ir piekritis.

5.5. Nomnieks visus rēķinus apmaksā skaidrā naudā Iznomātāja kasē vai ar maksājuma karti maksājumu terminālā, vai ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu līdz rēķinā norādītajam apmaksas datumam, bet, ja samaksas termiņš nav noteikts, tad samaksa veicama ne vēlāk kā 15 dienu laikā no attiecīgā dokumenta izrakstīšanas brīža.

5.6. Par katru maksājuma kavējumu Iznomātājam ir tiesības piedzīt no Nomnieka nokavējuma procentus nulle komats pieci procenti apmērā no kavētās summas par katru nokavēto dienu. No maksājuma bez papildus brīdinājuma vispirms tiek dzēsti nokavējuma procenti  un tikai pēc tam parāds. Iznomātājs ir tiesīgs aprēķināt un pieprasīt samaksāt nokavējuma procentus jebkurā šī līguma darbības brīdī.

5.7. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Nomnieku no pienākuma izpildīt citas saistības un atlīdzināt Iznomātājam ar savu darbību vai bezdarbību nodarītos zaudējumus.

5.8. Gadījumā, ja ir notikusi Inventāra bojāeja, zādzība vai zudums, nomas maksu Iznomātājs aprēķina līdz dienai, kad Nomnieks nogādā iesnieguma oriģinālu par Inventāra bojāeju, zādzību vai zudumu Iznomātāja grāmatvedībā. Iznomātājs izsniedz Nomniekam rēķinu par Inventāra bojāeju, zādzību vai zudumu inventāra vērtības apmērā.

6. NOMNIEKA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

6.1. Nomnieka pienākums ir nodrošināt Iznomātāja pārstāvja piekļūšanu inventāra lietošanas vietai, ja Iznomātājs vēlas to apskatīt vai pārbaudīt Inventāra tehnisko stāvokli, un kā tas tiek lietots. Inventāra apskates un uzraudzības laikā konstatētie pārkāpumi, tai skaitā Inventāra defekti (bojājumi) un trūkumi, tiek fiksēti ar aktu. Nomnieka pienākums ir atlīdzināt ar aktu konstatētos defektus un trūkumus, ja vien tie nav radušies Iznomātāja vainas vai rīcības dēļ.

6.2. Gadījumā, ja Inventāram, kuru Nomnieks pieņēmis lietošanā no Iznomātāja, atklājas slēpti trūkumi, defekti, kuri netika konstatēti, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu, Nomnieka pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā no Inventāra nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža paziņot Iznomātājam par trūkumiem vai defektiem (bojājumiem), kurus tas atklājis. Iznomātājam ir tiesības 2 (divu) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža ierasties objektā un apskatīt Nomnieka konstatētos Inventāra defektus un/vai trūkumus, un, ja tie ir pamatoti, tad Iznomātājs par saviem līdzekļiem novērš šos trūkumus un defektus Līdzēju rakstiski saskaņotā termiņā. Punktā 6.2. minētājā gadījumā inventāra remonta laikā Nomnieks nemaksā remontējamā Inventāra nomas maksu. Gadījumā, ja šeit noteiktajā termiņā Nomnieks nav paziņojis Iznomātājam par atklātiem slēptiem trūkumiem vai defektiem, Nomnieks zaudē tiesības pieteikt tos vēlāk un/vai pamatot ar tiem savus nākotnē celtos iebildumus, prasības un pretenzijas.

6.3. No Inventāra nodošanas brīža Nomniekam, Nomnieks ir materiāli atbildīgs par visiem  iespējamiem Inventāra un tā stāvokļa saglabāšanas riskiem, tajā skaitā, bet ne tikai, Inventāra bojāšana, bojāeja, zādzība u.tml., tostarp Nomnieks ir atbildīgs par seku novēršanu vai to novēršanas izmaksu atlīdzināsanu Iznomātājam gadījumā, ja šādas sekas iestājās Nomnieka darbinieku neuzmanības (arī vieglas) dēļ, trešo personu prettiesiskās rīcības rezultātā, dabas stihijas rezultātā u. tml. Bez tam Nomnieks ir atbildīgs par Inventāra savlaicīgu atdošanu Iznomātājam atbilstoši šim Līgumam. Nomnieks nodrošina visus nepieciešamos drošības pasākumus nomas termiņa laikā, lai nepieļautu Inventāra nonākšanu trešo personu valdījumā vai turējumā.

6.4. Nomnieks atļauj Iznomātājam bez maksas izvietot reklāmas informatīvu plakātu pie Nomnieka būvlaukuma, kurā tiek lietots nomātais Inventārs. Informatīvā plakāta izvietošana tiek iepriekš saskaņota ar Nomnieku.

6.5. Nomniekam ir pienākums ievērot visas spēkā esošās tehnikas lietošanas un darba drošības instrukcijas un prasības atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, kā arī kārtīgi un rūpīgi lietot un uzturēt lietošanā saņemto Inventāru; rūpēties par to, lai Inventārs būtu nodrošināts ar nepieciešamo enerģiju, smērvielām, eļļu, ikdienas apkopi; segt visus izdevumus, kādi nepieciešami Inventāra normālai darbībai tā lietošanas laikā. Iznomātājs nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies Nomniekam vai trešajām personām Inventāra nepareizas ekspluatācijas rezultātā,  neievērojot Inventāra lietošanas noteikumus un gadījumos, ja Inventāru ir izmantojušas personas, kurām saskaņā ar LR tiesību aktiem nav tādu tiesību.

6.6. Nomniekam ir pienākums izmantot un kontrolēt Inventāra izmantošanu mērķiem, kuriem Inventārs ir paredzēts.

6.7. Nomniekam nav tiesības bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas pārvietot Inventāru uz citu lietošanas vietu vai nodot Inventāru lietošanā tālāk trešajām personām.

6.8. Nomniekam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Iznomātāju par gadījumiem, ja pret Nomnieku ierosināta maksātnespējas lieta, vai arī Nomnieks faktiski ir kļuvis maksātnespējīgs vai arī uzsācis likvidāciju.

6.9. Inventāra bojāejas, zādzības vai pazušanas gadījumā Nomniekam ir pienākums:

6.9.1. nekavējoties rakstiski paziņot Iznomātājam par Inventāra bojāejas, zādzības vai pazušanas faktu;

6.9.2. patstāvīgi atlīdzināt Iznomātājam Inventāra vērtību, kā arī valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli;
6.9.3. Inventāra sabojāšanas gadījumā Nomnieks atlīdzina Iznomātājam Inventāra remonta izdevumus. Gadījumā, ja Iznomātājs veic sabojātā Inventāra remontu patstāvīgi, attiecīgu summu atlīdzināšanai nosaka Iznomātājs.

6.10. Nododot Inventāru, Nomniekam ir pienākums atdot atpakaļ to Iznomātājam tīru un, visādā ziņā tādā pašā stāvoklī, kādā tas tika saņemts. Visus izdevumus, kas Iznomātājam varētu rasties sakarā ar Inventāra tīrīšanu, apmaksā Nomnieks.

6.11. Nomniekam ir pienākums savlaicīgi maksāt nomas maksu par Inventāra lietošanu, kā arī citus maksājumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

6.12. Viss Nomniekam iznomātais Inventārs, kā arī Nomniekam pārdotā un vēl neapmaksātā prece, ir Iznomātāja īpašums un Nomniekam nav tiesību to apgrūtināt vai atsavināt. Gadījumā, ja jebkura trešā persona vērš piedziņu, apķīlā, vai jebkādā citā veidā vēlas apgrūtināt vai atsavināt minēto Inventāru vai preces, Nomnieka pienākums ir nekavējoties (1 dienas laikā) rakstiski un mutiski par to paziņot Iznomātājam.

6.13. Gadījumā, ja Nomnieks atsakās no Inventāra tā transportēšanas laikā, Nomniekam ir jāapmaksā transportēšanas izdevumus.

7. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

7.1. Iznomātājam pirms Inventāra nodošanas nomas lietošanā ir tiesības noteikt Nomniekam drošības naudas iemaksu, pieprasīt Nomniekam nodrošināt finansiālās atbildības samazināšanu (RAMI Risk nodrošinājumus – noteikumi pieejami https://www.ramirent.lv/dokumenti/), kā arī vispār atteikt Nomniekam izsniegt Inventāru. Drošības nauda var tikt izmantota Nomnieka kavēto rēķinu apmaksai, kā arī neatdotā, bojātā Inventāra vērtības apmaksai. Drošības nauda neatbrīvo Nomnieku no pienākuma saistību neizpildes rezultātā maksāt Iznomātājam nokavējuma procentus par kavētiem maksājumiem, kā arī zaudējumu atlīdzības pienākuma.

7.2. Ja Nomnieks šajā Līgumā noteiktajā kārtībā ir atdevis atpakaļ Iznomātājam Inventāru un ir veicis visu Iznomātāja rēķinu apmaksu, Nomnieka iemaksātā drošības nauda pilnībā tiek atmaksāta Nomniekam pēc iesnieguma par drošības naudas atmaksu oriģināla saņemšanas Iznomātāja grāmatvedībā.

7.3. Pēc Nomnieka pieprasījuma Iznomātājs Inventāra izmantošanas vietā vai ar sakaru starpniecību sniedz bezmaksas konsultācijas par jautājumiem, kas tieši saistīti ar iznomātā Inventāra lietošanu.

7.4. Iznomātājs nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies Nomniekam Inventāra lietošanas procesā vai to pielietošanas rezultātā.

7.5. Iznomātājam ir tiesības pirms, kā arī pēc Inventāra nodošanas Nomniekam, iepazīties ar Inventāra tehnisko stāvokli un lietošanas vietu, kā arī pārbaudīt, vai lietošanas vieta atbilst darba tehnikas un drošības noteikumiem.

7.6. Iznomātājam ir tiesības visā šī Līguma darbības laikā kontrolēt, kā Nomnieks pilda šī Līguma noteikumus.

7.7. Gadījumā, ja Nomnieks ir pārkāpis šī Līguma noteikumus, it sevišķi nokavējis rēķinu apmaksu, vai gadījumā, ja tiek apdraudētas Iznomātāja īpašuma tiesības uz Nomniekam nodotu Inventāru, vai gadījumā, ja pastāv pamatotas šaubas par Nomnieka spēju turpināt pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt un nekavējoties saņemt no Nomnieka tam nomā nodoto Inventāru vai nekavējoties patstāvīgi savākt visu Inventāru no Nomnieka lietošanas vietām. Šādiem gadījumiem, kā arī gadījumiem, kad no šī Līguma izrietošās attiecības tiek izbeigtas, Nomnieks ar šī līguma noslēgšanu neatsaucami pilnvaro (ar pārpilnvarojuma tiesībām) Iznomātāju bez papildu juridisku procedūru uzsākšanas jebkurā laikā un, iepriekš par to nebrīdinot Nomnieku, iekļūt Nomnieka vai trešās personas telpās vai objektā, un pārņemt savā valdījumā Inventāru, neuzņemoties atbildību par sekām, kādas radušās Nomniekam vai trešo personu īpašumam šādas rīcības rezultātā. Minēto noteikumu sakarā Līdzēji vienojās uzskatīt šī punkta saturu par pilnvarojumu Iznomātājam rīkoties atbilstoši punkta nosacījumiem.

7.8. Gadījumā, ja pēc Iznomātāja pieprasījuma Nomnieks neatdod atpakaļ nomā saņemto Inventāru un/vai Iznomātājs patstāvīgi nevar savākt Nomniekam nomā nodoto Inventāru, Līdzēji vienojās uzskatīt, ka Nomniekam nodotais Inventārs ir nozaudēts, līdz ar ko Nomniekam ir pienākums pilnībā atlīdzināt Iznomātājam nozaudētā Inventāra vērtību, pamatojoties uz attiecīgu Iznomātāja rēķinu.

8. Inventāra transportēšana.

8.1. Ja Līdzēji rakstiski nav vienojušies citādāk, Iznomātāja pienākums ir pēc pasūtījuma izdarīšanas un saskaņošanas ar savu transportu nogādāt Inventāru Nomniekam uz Nomnieka Inventāra izmantošanas vietu. Transporta pakalpojumu izmaksas sedz Nomnieks saskaņā ar Iznomātāja izcenojumiem. Gadījumā, ja no Iznomātāja neatkarīgu iemeslu dēļ piegādes vietā notiek transporta dīkstāve, tad visus ar transporta dīkstāvi saistītos izdevumus sedz Nomnieks. Ar transporta dīkstāvi jāsaprot transporta atrašanās piegādes vietā ilgāk par 30 min. (trīsdesmit minūtes), ja šajā laikā netiek veikti nekādi ar piegādāto Inventāra iekraušanu, izkraušanu vai pārvietošanu saistītie darbi.

8.2. Nomniekam jānodrošina kravas automašīnas piekļūšana inventāra iekraušanas/ izkraušanas vietai.

8.3. Gadījumā, ja Nomnieks Inventāru atdod atpakaļ ar savu transportu un tiek apgrūtināta inventāra izkraušana nepiemērota transporta dēļ (piemēram, nav iespējams atvērt bortus), vai inventārs, kurš jāglabā uz paletēm, režģotās kastēs, nav uz paletēm vai kastēs, par izkraušanu var tikt piestādīts rēķins par katru kravu.

8.4. Iznomātāja noteiktās transportēšanas izmaksas attiecas arī uz gadījumiem, kad notiek Inventāra atdogriešana atpakaļ Iznomātājam.

9. Citi būtiski nosacījumi.

9.1. Gadījumā ja Inventāra transportēšanu veic Iznomātājs, Nomnieks paziņo Iznomātājam 3 (trīs) darba dienas iepriekš par Inventāra nomas termiņa beigu datumu, paziņojumā precīzi norādot Inventāra nodošanas datumu un vietu. Līdzēji vienojas, ka Inventāra nodošanas datumam ir jābūt noteiktam darba dienā no plkst.8:00 līdz plkst.17:00 vai, atsevišķi vienojoties, citā laikā.

9.2. Saņemot Nomnieka paziņojumu (Līguma 9.1.punkts), Iznomātājs 1 (vienas) darba dienas laikā paziņo Nomniekam par Inventāra pieņemšanas laiku Nomnieka paziņojumā noteiktajā vietā. Iznomātājs saņem Inventāru, nepārbaudot uz vietas objektā Inventāra skaitlisko (tikai sastatnēm, veidņiem un žogiem) un tehnisko stāvokli.

9.3. Nomniekam ir tiesības piedalīties Inventāra skaitliskā un tehniskā stāvokļa pārbaudē, kad Inventārs tiek nodots Iznomātājam. Visi pārbaudes laikā konstatētie Inventāra defekti un trūkumi tiek fiksēti aktā, kuru paraksta klātesošās Iznomātāja un Nomnieka pilnvarotās personas. Gadījumā, ja Nomnieka pilnvarotais pārstāvis nav ieradies uz Inventāra nodošanas procesu, tad Iznomātājs vienpusēji sastāda aktu par konstatētajiem Inventāra defektiem un trūkumiem.

9.4. Iznomātājam pēc Inventāra pieņemšanas no Nomnieka ir tiesības  3 (trīs) darba dienu laikā veikt Inventāra skaitliskā un tehniskā stāvokļa pārbaudi, par pārbaudes datumu, laiku un vietu paziņojot Nomniekam vai tā pilnvarotajai personai, kurai ir tiesības piedalīties pārbaudē. Ja Nomnieks 2 (divu) dienu laikā nav izmantojis savas tiesības apskatīt aktā konstatētos Inventāra defektus un/vai trūkumus, uzskatāms, ka Nomnieks visus aktā norādītos Inventāra defektus un/vai trūkumus ir atzinis par pamatotiem. Šajā gadījumā, ja Nomnieks 2 (divu) dienu noteiktajā termiņā nav rakstiski apliecinājis vēlmi turpināt iztrūkstošā Inventāra nomu, par iztrūkstošo Inventāru Iznomātājs izraksta un piestāda Nomniekam apmaksai rēķinu.

10. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

10.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Līdzēju pilnīgai saistību izpildei.

10.2. Līdzēji var priekšlaicīgi izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot otram Līdzējam 1 dienu iepriekš.

10.3. Obligātās darbības Līguma izbeigšanas gadījumos:

10.3.1. Līguma izbeigšanas gadījumā Nomnieks nekavējoties atdod Inventāru Iznomātājam, Iznomātāja norādītā noliktavā. Ja Nomnieks nav nodrošinājis Inventāra nogādāšanu Iznomātājam 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas, Iznomātājs ir tiesīgs organizēt Nomas materiālu demontāžu, tīrīšanu un nogādi Iznomātāja noliktavā. Visus ar Inventāra demontāžu, tīrīšanu un atdošanu atpakaļ saistītos izdevumus sedz Nomnieks pilnā apmērā.

11. PERSONAS DATU APSTRĀDE

11.1. Puses saprot, ka Līguma izpildes nolūkā tiek apstrādāti personas dati, kā norādīts Sabiedrības (Iznomātāja) Privātuma politikā, pieejama https://www.ramirent.lv/privacy .

Parakstot šo Līgumu, Nomnieks apstiprina, ka ir pilnībā iepazinies ar Sabiedrības (Iznomātāja) Privātuma politiku un ir to sapratis.

11.2. Pildot Līgumu un apstrādājot savstarpēji nodotos datus, Puses

11.2.1. ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 (turpmāk tekstā – Regula), Personas datu apstrādes likuma un citu tiesību aktu, kas regulē personas datu apstrādi, noteikumus;

11.2.2. sadarbojas savā starpā un sniedz pēc iespējas lielāku atbalstu, lai ļautu otrai Pusei izpildīt pienākumus, kas izriet  no tiesību aktiem, kas regulē personas datu apstrādi;

11.2.3. nodrošina datu subjektu tiesības saskaņā ar Regulu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar atbilžu sniegšanu uz datu subjekta jautājumiem, lūgumiem vai sūdzībām;

11.2.4. rakstiski paziņo viena otrai par jebkādu personas datu pārkāpumu saistībā ar otras Puses nodotajiem personas datiem, norādot pārkāpuma īpašības, apjomu, veiktos vai ieteicamos pasākumus, lai novērstu negatīvās sekas.

11.3. Nomnieks:

11.3.1. sniedz informāciju visām fiziskām personām (pārstāvjiem, darbiniekiem), kas ir iesaistītas Līguma izpildē, par viņu personas datu nodošanu Iznomātājam un Iznomātāja veikto tādu personas datu apstrādi šī Līguma izpildes nolūkā. Fiziskās personas ir jāinformē pirms viņu iesaistīšanas Līguma izpildē vai pirms viņu datu nodošanas Iznomātājam. Nomnieks apņemas informēt šīs fiziskās personas par Iznomātāju kā jauno viņu personas datu pārzini un par datu apstrādi, iepazīstinot šīs fiziskās personas ar Iznomātāja Privātuma politiku;

11.3.2. pēc Iznomātāja pieprasījuma iesniedz pierādījumus par 11.3.1. punktā noteiktās informācijas sniegšanu datu subjektam;

11.3.3. nenodod Iznomātājam tādas personas personas datus, kura nav informēta par nodošanu un Iznomātāja veikto datu apstrādi;

11.3.4. nodrošina, ka 11.3.3. punktā noteikto aizliegumu ievēro visas Nomnieka piesaistītās personas, kuras piedalās Līguma izpildē;

11.3.5. atbilstoši reaģē uz Iznomātāja paziņojumu par Iznomātāja darbinieku un citu pārstāvju personas datu, kas nodoti Iznomātājam Līguma izpildei, labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu. Šajā nolūkā Nomnieks apņemas:

11.3.5.1. pieņemt Iznomātāja paziņojumus un apstiprināt Iznomātājam to saņemšanu;

11.3.5.2. organizēt personas datu labošanu un citas operācijas, kā norādīts paziņojumos, un informēt Iznomātāju par to izpildi;

11.3.5.3. informēt Iznomātāju par nepieciešamību labot, dzēst Nomnieka darbinieku un citu pārstāvju personas datus vai ierobežot tādu datu apstrādi;

11.4. 11.2 punktā un tā apakšpunktos un 11.3.5. apakšpunktā noteiktie pienākumi nav piemērojami Nomniekam, ja Nomnieks ir fiziska persona un viņam nodotie personas dati tiek apstrādāti tikai personiskiem vai mājsaimniecības nolūkiem.

11.5. Gadījumā, ja Nomnieks nav izpildījis kādu no 11.3.punktā norādītiem pienākumiem, kā rezultātā Iznomātājam tika uzlikts jebkāds administratīvais sods vai Iznomātājam tika uzlikts pienākums veikt jebkādu cita veida maksājumu par personas datu apstrādes prasību pārkāpšanu, Nomnieks pilnā apmērā atlīdzina visas šādas Iznomātāja izmaksas, kā arī Iznomātāja zaudējumus, kas tam radās Nomnieka vainas dēļ.

12. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

12.1. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tad pārējie Līguma punkti paliek spēkā.

12.2. Visi Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā un pievienoti Līgumam, tie ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

12.3. Gadījumā, ja mainās kāds no šajā Līgumā uzrādītajiem Līdzēju rekvizītiem, Līdzēji, kam ir bijušas izmaiņas, apņemas piecu dienu laikā paziņot par notikušajām izmaiņām.

12.4. Jebkāda veida vēstules, paziņojumi, pretenzijas u.tml. starp Līdzējiem tiek izteiktas rakstveidā. Korespondence tiks uzskatīta par saņemtu piektajā dienā pēc tās izsūtīšanas (pasta zīmogs) uz Līdzēju Līgumā norādītājām adresēm.

12.5. Visus strīdus, kas izriet no šī Līguma, Līdzēji risina savstarpējo pārrunu ceļā. Strīdu neatrisināšanas gadījumā strīdus pēc Iznomātāja izvēles izšķir Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā valsts tiesā vai Latvijas Pastāvīgajā šķīrējtiesā (Reģ. Nr. 50003935841), Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu 1 (viena) šķīrējtiesneša sastāvā; vai Rīgas šķīrējtiesā (Reģ. Nr. 40003756873), Rīgā, saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu 1 (viena) šķīrējtiesneša sastāvā, pielietojot rakstveida procesu; vai Latvijas Šķīrējtiesā (Reģ. Nr. 40003754139), Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu 1 (viena) šķīrējtiesneša sastāvā.

12.6. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram no Līdzējiem.

CONTRACT OF LEASE No. ________________

Riga, ______________ ____, 202_

Ramirent Baltic AS Riga Branch, registration number 40103238352, represented by ______________________, who is acting under a power of attorney, hereinafter referred to as the “Lessor”, and _____________________________, registration number ___________________, represented by _________________________________, who is acting under the Company’s Articles, hereinafter referred to as the “Lessee”, but both contracting parties together and separately hereinafter referred to as the “Parties”, have entered into the following contract of lease, hereinafter referred to as the “Contract”, which shall be binding upon the successors in relation to liabilities and rights of the both Parties:

1. DEFINITIONS OF TERMS:

1.1. Inventory —equipment or stock available in possession and/ or tenure of the Lessor. The Lessor shall reserve his ownership rights to the Inventory during the term of the contract.

2. THE SUBJECT OF THE AGREEMENT

2.1. The Lessor shall transfer, but the Lessee shall take for paid use the Inventory in accordance with attachments of this Contract and acceptance deeds, pursuant to the procedure set out in the provisions of the Contract and Sections 2112- 2156 of the Civil Law.

2.2. The Lessor shall be entitled to provide other services to the Lessee, regarding transportation, mounting, demounting, repairs of the leased Inventory, etc. The Lessor can sell the Inventory and other materials to the Lessee on the basis of invoices issued by the Lessor.

3. ACCEPTANCE AND RETURN PROCEDURE OF THE INVENTORY

3.1. The Lessor shall transfer and the Lessee shall take for paid use the Inventory on the basis of an acceptance deed, where the following shall be indicated:

3.1.1. the name of the Inventory and quantity;

3.1.2. the lease price of the Inventory per day/hour (VAT exclusive);

3.1.3. the time when the Inventory has been transferred and accepted (day, month, year);

3.1.4. the place (name of the site) where the Inventory is to be delivered (used);

3.1.5. additional charges.

3.2. The Lessee shall return and the Lessor shall accept the Inventory, on the basis of an acceptance deed, where the following shall be indicated:

3.2.1. the name of the Inventory and quantity;

3.2.2. the time when the Inventory has been transferred and accepted (day, month, year);

3.2.3. the place where the Inventory has been transferred and accepted (name of the object);

3.2.4. the Inventory with flaws (damages) and/or losses.

4. TERM OF LEASE

4.1 The Inventory is consigned to the Tenant for use for remuneration to the minimum lease term (see Paragraph 4.3.), unless the Parties have agreed otherwise. If the Tenant has covered all the invoices complying with all the payment terms and provisions, the Lessor shall have the right to extend the lease period to the next minimum term of lease.

4.2. The term of lease shall expire on the day when the Inventory is returned to the Lessor.

4.3. The minimum lease terms

4.3.1. shuttering for concrete construction works – one week (five working days);

4.3.2. scaffolding – one week (all weekdays);

4.3.3. temporary houses, sea containers, mobile fences, portable toilets– one month (all days of the month);

4.3.4. heavy equipment with an operator – three hours (including the time of drive from and to the site);

4.3.5. other Inventory units – one calendar day.

5. LEASE PAYMENT, SETTLEMENT PROCEDURE AND SANCTIONS

5.1. The Parties agree that the amount of lease payment and payment for other services shall be set out in the acceptance deed.

5.2. The lease payment for the use of the Inventory shall be calculated as follows:

5.2.1. scaffolding, mobile fences, temporary houses, sea containers, portable toilets – for all calendar days (including Saturdays, Sundays and public holidays);

5.2.2. shuttering for concrete construction works – for all calendar days, except Saturdays and Sundays;

5.2.3. other Inventory units – for all calendar days, except Sundays and national holidays;

5.2.4. For inventory for which an engine hour meter is installed and engine hours are counted, for all calendar days. If the number of engine hours worked exceeds eight engine hours per day, the lease payment is calculated according to the engine hour rate for the time actually worked. If the number of engine hours worked is less than eight hours a day, the minimum rental period applies.

5.3. The Lessor and the Lessee agree that the monthly rental invoices are prepared electronically and are valid without a signature. The Lessor shall issue invoices to the Lessee for the actual lease period and other services on the 15th and last date of each month and send them to the e-mail specified by the Lessee.

5.4. The Lessee has the right to raise the reasonable objections against the Lessor’s invoice or its content within 5 working days. Objections about the content of the invoice must be sent to the Lessor’s e-mail ramirent@ramirent.lv . In case the Lessor agrees with the Lessee’s objections, the issued invoice should be canceled and the new invoice should be provided or the Lessor should issue the Lessee the credit note for decrease of amount to be paid. If the Lessee has not raised the objections within the specified period, the Lessor’s invoice should be considered as accepted  by the Lessee without any argument against it.

5.5. The Lessee shall settle payments of invoices in cash either at the Lessor’s cash desk, or by means a of a payment card at the payment terminal or by transferring money to the bank account specified in the invoice by the due date according to the invoice. If the due date is not indicated, the payment shall be settled not later than within 15 days’ time after the date of issue of the invoice.

5.6. For each late payment the Lessor shall be entitled to charge a default interest from the Lessee to the amount of zero point five percent from the due sum per day of delay. Furthermore, all payments, without any advance notice, shall be used to cover the amount of any default interest and only then for settling the debt. The Lessor shall be entitled to calculate and charge a default interest at any moment during the term of the contract.

5.7. The settlement of interest shall not release the Lessee from his obligation to comply with other liabilities and to pay the Lessor for any losses which have emerged due to the Lessee’s activities or inactivity.

5.8. In the case of any wreckage, theft or loss of any equipment, the Lessor shall calculate the lease payment until the moment when the original of the application regarding the destruction, theft or loss of the Inventory is submitted by the Lessee in the Lessor’s bookkeeping office. The Lessor shall issue an invoice to the Lessee for the destroyed, stolen or lost Inventory in the amount of the value of the Inventory.

6. RIGHTS, OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITY OF THE LESSEE

6.1. If the Lessor wants to inspect or check the technical condition of the Inventory, the Lessee shall ensure that the Lessor’s representative can access the place where the Inventory is used. If any violation, including flaws (damages) and losses of the Inventory are detected during the inspection of the Inventory, they shall be registered in a deed. The Lessee shall undertake to pay for the detected flaws and losses, which have been registered in a deed, unless they have emerged due to the Lessor’s fault and activities carried out by the Lessor.

6.2. If any hidden flaws and losses of the Inventory emerge, which have not been detected at the moment of signing the acceptance deed, the Lessee shall notify the Lessor about the flaws or losses that he has discovered within 2 (two) working days’ time from the moment of signing the acceptance deed. The Lessor shall be entitled to arrive at the site within 2 (two) working days’ time from the receipt of the notice and to inspect the detected faults and/or flaws of the Inventory, which the Lessee has discovered. If they are reasonable and well-grounded, the Lessor shall eliminate the detected flaws and losses at his own expense within a term that the Parties have agreed upon in writing. If a situation, set out in Clause 6.2, emerges, the Lessee shall not pay the lease payment for the Inventory to be repaired during the period of its repair. If the Lessee has not notified the Lessor about any hidden flaws or losses that he has discovered within the term set out in this Clause, the Lessee shall lose his rights to notify about them later and/or they shall not serve as grounds for any objections, claims and pretensions that the Lessee may raise in future.

6.3. Beginning from the moment when the Inventory is transferred to the Lessee, The Lessee shall become materially responsible for any and all Inventory and its condition safety risks, including but not limited to the damage, loss, destruction of the Inventory and etc., as well as the Lessee is responsible for the damage control or for the refund of the Lessor’s expences for the damage control in case such effect was caused by inadvertance (also petty negligence) of Lessee’s employees, illegal actions of the third party, natural occurence and etc. Also the Lessee shall be held responsible for returning the Inventory to the Lessor by the due date pursuant to the provisions of this Contract. The Lessee shall guarantee all necessary safety measures during the contractual term, so that the Inventory does not come into the third party’s possession or tenure.

6.4. The Lessee shall allow the Lessor to place an informative advertising poster at the Lessee’s site, where the leased Inventory is used. The location of the poster must be approved by the Lessee prior to its placement.

6.5. The Lessee shall abide by all existing instructions and requirements regarding labour safety and use of equipment set forth in legislation of the Republic of Latvia, as well he agrees to use and maintain the leased Inventory accurately and carefully, to take care of the Inventory, so that it was provided with the necessary power, lubricants, oils and daily maintenance, to cover all costs which are necessary for an appropriate operation of the Inventory during its use. The Lessor shall not be held responsible for any losses, which the Lessee or any third party have suffered due to inappropriate exploitation of the Inventory caused by ignorance of the usage instructions, and in cases when the Inventory has been used by persons who have no rights to use it in accordance with the laws and regulations of the Republic of Latvia.

6.6. The Lessee shall use the Inventory for the intended purposes and shall control whether the Inventory is used for the intended purposes.

6.7. The Lessee is not entitled to move the Inventory to another place of use or to transfer the Inventory for use to the third parties without a prior written consent of the Lessor.

6.8. The Lessee shall have the duty to immediately inform the Lessor in writing about any cases of the commencement of insolvency proceedings against the Lessee, or if the Lessee has become insolvent or has begun the process of liquidation.

6.9. In the case of any wreckage, theft or  loss of the Inventory, the Lessee shall:

6.9.1 Immediately inform the Lessor in writing about any wreckage, theft or losses of any equipment.

6.9.2 Bear the burden of reimbursing the Lessor the value of the inventory, including the existing government value added tax.

6.9.3 In the case of any damage of the equipment, the Lessee shall reimburse the Lessor for the costs of the repair of the equipment. In case the damaged Inventory is repaired by the Lessor, the costs of such repair should be set by the Lessor.

6.10. When the Lessee returns the Inventory to the Lessor, the Lessee makes sure that the Inventory is clean and by all means in the same condition as it was at the moment of transfer. The Lessee shall pay all expenses that the Lessor may have in respect with cleaning the Inventory.

6.11. The Lessee shall pay the lease payment for use of the Inventory and other charges timely pursuant to the provision of this Contract.

6.12. All units of the Inventory, which are leased to the Lessee, and products sold to the Lessee but which have not been paid for, is the Lessor’s property and the Lessee has no rights to encumber or alienate them. If a third party wants to recover debts, seize or in any other way encumber or alienate the above mentioned Inventory units or products, the Lessee shall immediately (within 1 day) notify the Lessor in writing and verbally.

6.13. If the Lessee refuses from the Inventory during its transportation, the Lessee shall cover transportation costs.

7. RIGHTS, OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITY OF THE LESSOR

7.1. Before transferring the Inventory for paid use, the Lessor shall be entitled to ask the Lessee to pay a security deposit, require the Lessee to provide financial liability reduction (RAMI Risk provision – regulations available at https://www.ramirent.lv/dokumenti/), as well to refuse to give the Inventory for paid use to the Lessee. The Lessor can use the security deposit to settle the outstanding invoices, as well to cover the value of the lost or damaged Inventory. The security deposit shall not free the Lessee from his obligation to pay the default interest for delayed payments, which shall be imposed due to failure to fulfil his liabilities, and from reimbursement of the caused losses.

7.2. If the Lessee has returned the Inventory to the Lessor by following the procedure set out in this Contract and has paid all invoices issued by the Lessor, the Lessee’s security deposit shall be returned in full after the Lessor’s bookkeeping office has received the Lessee’s application regarding the return of the security deposit.

7.3. Upon the Lessee’s request, the Lessor shall provide consultations free of charge regarding questions in respect to the use of the leased Inventory either in the place where the Inventory is used, or via communication devices.

7.4. The Lessor shall not be held responsible for direct or indirect losses caused to the Lessee, which have emerged while using the Inventory or in the result of its use.

7.5. Before and after transferring the Inventory to the Lessee, the Lessor shall have rights to inspect technical condition of the Inventory and the place of its use, and to check whether the place of use complies with the equipment and safety regulations.

7.6. During the term of the Contract the Lessor shall be entitled to monitor whether the Lessee complies with the provisions of this Contract.

7.7. If the Lessee has breached the provisions of this Contract, especially, has not paid the invoice timely, or if the Lessor’s property rights on the Inventory, which has been transferred to the Lessee for paid use, are threatened, the Lessor shall immediately collect his Inventory from the places where the Lessee uses it.

For such cases and situations when the contractual relationships are terminated, the Lessee when entering into this Contract irrevocably authorizes (with reauthorization rights) the Lessor without any further legal proceedings at any time and without giving a prior notice to the Lessee to enter the Lessee’s or the third party’s premises or site, and to take into his possession the Inventory without assuming responsibility for any consequences which have arisen to the Lessee’s or the third party’s property in the result of such activities. As to these provisions the Parties shall agree to consider this clause as an authorization which empowers the Lessor to act in accordance with the provisions set out in this Clause.

7.8. In the event the Tenant after the Lessor’s request does not return the Inventory leased, and/or the Lessor cannot collect the Inventory leased on his own, the Parties have agreed to deem that the Inventory leased has been lost, wherewith the Tenant shall fully indemnify the Lessor for the value of the lost Inventory on the basis of respective invoice from the Lessor.

8. TRANSPORTATION OF THE INVENTORY

8.1. Unless the Parties have agreed in writing otherwise, after the order has been made and approved the Lessor shall deliver the Inventory with his transport to the Lessee to the place of use of the Inventory. The charges for transportation service shall be paid by the Lessee pursuant to the rates provided by the Lessor. If the transporting vehicle spends idle time in the place of delivery due to any reasons which are out of the Lessor’s control, the Lessee shall pay all costs which are related to the idle time. The idle time is the time, which exceeds 30 min (thirty minutes), that the vehicle spends in the place of delivery if during this time no works have been performed in relation to loading, unloading or moving of the Inventory.

8.2. The Lessee shall ensure that the trucks can access the place of loading/ unloading the Inventory.

8.3. If Lessee returns Inventory with own transport and if unloading of the Inventory is burdened because of unsuitable vehicle (for example, it is impossible to open the sides), or inventory that must be stored on pallets, in grib boxes,  are not on pallets or in boxes, the invoice for unloading can be made per each load.

8.4. The transportation rates provided by the Lessor shall also apply to cases when the Inventory is returned to the Lessor.

9. OTHER ESSENTIAL PROVISIONS

9.1. If the Lessor transports the Inventory, the Lessee shall notify the Lessor 3 (three) working days in advance about the expiry date of the lease and provides accurate information in the notification regarding the date and place of the return of the Inventory. The Parties agree that the return date of the Inventory must be on a working day from 8 a.m. to 7 p.m., or in another time if agreed so.

9.2. Upon the receipt of the Lessee’s notification (see Clause 9.1 of the Contract), the Lessor shall notify the Lessee within 1 (one) working day about the time when the Inventory will be collected in the place specified in the Lessee’s notification. The Lessor shall collect the Inventory without checking the quantity (only scaffolding and formworks) and technical condition of the Inventory on the site.

9.3. When the Inventory is returned to the Lessor, the Lessee shall be entitled to participate in the inspection of quantity and technical condition of the Inventory. Any flaws and losses which are detected during the inspection of the Inventory shall be recorded in a deed, which is signed by the present authorized persons of the Lessor and the Lessee. If the Lessee’s authorized person has not arrived to the return procedure of the Inventory, the Lessor shall comprise the act unilaterally regarding the detected flaws and losses of the Inventory.

9.4. The Lessor shall check quantity and technical condition of the Inventory within 3 (three) working days’ time from the moment of the return of the Inventory. The Lessor shall inform the Lessee or his authorized person, who has rights to participate in the inspection, about the date, time and place of the inspection. If the Lessee has not used his rights to check the flaws and/or losses of the Inventory, which are specified in the deed, within 2 (two) days, it shall be considered that the Lessee has acknowledged all flaws and/or losses, which are specified in the deed, to be grounded. In this case if the Lessee has not approved in writing within 2 (two) days’ time that he wants to continue to lease the missing Inventory, the Lessor shall issue an invoice to the Lessee for the missing Inventory.

10. THE TERM OF THE CONTRACT

10.1. The Contract shall come into force at the moment of signing it and it shall be in force until the Parties have completely fulfilled their liabilities.

10.2. The Parties shall be entitled to terminate the Contract before the agreed term by giving a written notification to the other Party 1 day in advance.

10.3. In case of termination of the Contract the following procedure shall be observed:

10.3.1. In case of termination of the Contract the Lessee shall immediately return the Inventory to the Lessor to the storage indicated by the Lessor. If the Lessee has not returned the Inventory to the Lessor within 3 (three) working days from the date of termination of the Contract, the Lessor is entitled to organise demounting, cleaning and delivery of the Inventory to the Lessor’s storage. The Lessee shall pay in full all charges regarding demounting, cleaning and delivery of the Inventory.

11. PERSONAL DATA PROCESSING

11.1. The Parties understand that due to the performance of a Contract, personal data is processed as set out in the Company’s (Lessor’s) Privacy Policy, available at https://www.ramirent.lv/privacy .

By signing off this Contract the Lessee confirms, that he has read and understood the Company’s (Lessor’s) Privacy Policy.

11.2. While performing the Contract and processing data transferred to each other, Parties shall:

11.2.1. comply with the provisions of General Data Processing Regulation (EU) 2016/679 (hereafter – Regulation), Personal Data Processing Law and other legal acts, regulating personal data processing;

11.2.2. cooperate with each other and provide assistance as much as possible so as to enable the other Party adhere to the obligations arising from legislative acts, regulating personal data processing;

11.2.3. ensure data subjects’ rights under the Regulation, including, but not limited to providing replies to inquiries, requests or complaints by the data subject;

11.2.4. notify each other in writing of any personal data breach related to the personal data transferred by the other Party, indicating the nature, extent, measures taken or recommended  to take in order to mitigate the adverse effects.

11.3. The Lessee shall:

11.3.1. provide information to all natural persons (representatives, employees) that are involved in the performing the Contract about the transfer of their personal data to the Lessor and Lessor’s processing such personal data for the purposes of performing this Contract. Natural persons must be informed before involving them for the performance of the Contract or until their data is transferred to the Lessor. The Lessee undertakes to inform such natural persons about the Lessor as a new controller of their personal data and the processing of the data by introducing such natural persons with the Lessor’s Privacy Policy;

11.3.2. at the request of the Lessor provide evidence about the provision of the information specified in clause 11.3.1 to the data subject;

11.3.3. not transfer to the Lessor any personal data of a person who was not informed about the  transfer and the Lessor’s data processing;

11.3.4. ensure that the prohibition set out in Clause 11.3.3 is followed by all persons involved by the Lessee to participate in the performance of the Contract;

11.3.5. react adequately to the Lessor’s notifications regarding the rectification, erasure or restriction of processing of personal data of the Lessor’s employees and other representatives transferred to the Lessee for the purposes of performance of the Contract. To this end, the Lessee undertakes:

11.3.5.1. accept Lessor’s notifications and confirm the Lessor their receipt;

11.3.5.2. arrange corrective actions and other operations on personal data as indicated in the notices and to inform the Lessor about their fulfilment;

11.3.5.3. inform the Lessor about the need to rectify, erase personal data of the Lessee’s employees and other representatives or restrict the processing of such data;

11.4. The obligations provided in Clause 11.2 and its sub-paragraphs and 11.3.5 sub-paragraph are not applicable to the Lessee if the Lessee is a natural person and the personal data transferred to him is processed purely for personal or household purposes.

11.5. In case the Lessee fails to fulfil any of the liabilities specified in Clause 11.3., and as the result of it the Lessor should pay any kind of  administrative fine or any other payment for braking the personal data processing requirements, the Lessee should refund all such expences of the Lessor as well as the losses caused by the Lessee to the Lessor.

12. FINAL PROVISIONS

12.1. In case any of the provisions of this Contract becomes illegal or invalid, it shall not anyhow affect the remaining provisions of this Contract.

12.2. Any amendments of the Contract shall be valid only in writing and shall become an integral part of the Contract.

12.3. If any requisites of the Parties, set out in this Contract, change, the Party whose requisites have changed, shall inform about the changes within five days’ time.

12.4. Any letters, notifications, pretensions etc. exchanged between the Parties shall be formed in writing. The Correspondence shall be considered to be received on the fifth day after the day of sending it (post office stamp) to the address of any Party set out in the Contract.

12.5. Any disputes arising under this Agreement the Parties shall settle by mutual negotiation. If the disputes may not be settled, the disputes at choice of the Lessor, shall be settled at the State court according to the order established by the effective laws of the Republic of Latvia, or at the Permanent Arbitration Court of Latvia (Reg. No. 50003935841) in Riga, according to the regulations of this arbitration court composed of 1 (one) arbitrator; or at the Riga Arbitration Court (Reg. No. 40003756873) in Riga, according to the regulations of this arbitration court composed of 1 (one) arbitrator, applying a written proceedings; or at the Arbitration Court of Latvia (Reg. No. 40003754139) in Riga, according to the regulations of this arbitration court composed of 1 (one) arbitrator. 12.6 The Contract is drawn up and signed in Latvian in 2 (two) identical originals and each Party shall retain one.

13. LĪDZĒJU REKVIZĪTI                                        

IZNOMĀTĀJS/ LESSOR:             
Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle
Adrese: Piedrujas iela 15, Rīga, LV-1073                  
Vienotais reģ. Nr.: 40103238352  
Banka: AS SEB banka
SWIFT: UNLALV2X    
IBAN: LV21UNLA0050015809727
Tālr.: (+371) 67138888
ramirent@ramirent.lv

13. REQUISITES OF THE PARTIES

NOMNIEKS/LESSEE:

Address:

Registration No:

Bank:

SWIFT:

IBAN:

Phone: